Over ons

Beleggingsbeleid

Ons pensioenfonds streeft ernaar om op de korte en lange termijn een goed pensioen voor u veilig te stellen. Dat doen wij door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. In de Verklaring Beleggingsbeginselen zijn de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid van PSL opgenomen.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen om met het vermogen extra rendement te maken. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. De beleggingscommissie adviseert het bestuur hierover. Daarbij wordt rekening gehouden met de financiële positie van het fonds. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds., externe vermogensbeheerder, marktomstandigheden, haalbaarheidstoets). De beleggingscommissie voert het beleggingsbeleid uit in opdracht van het bestuur.

Uitvoering

De belegging van het vermogen van ons fonds is uitbesteed aan Blue Sky Group in Amstelveen.

Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder. De beleggingscommissie controleert of Blue Sky Group zich aan de afspraken houden.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil binnen het risicoprofiel zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarom

  • streeft het fonds naar een pragmatisch uitsluitingsbeleid. Het fonds laat zich daarbij leiden door breed gedragen en erkende (internationale) principes/standaarden, zoals verwoord in de UN Global Compact;
  • wetende dat er voor opkomende markten nog niet voldoende producten zijn om daar een uitsluitingsbeleid te implementeren, zal het fonds in deze regio geen uitsluitingsbeleid toepassen, maar zich wel voortdurend op de hoogte laten houden over de toekomstige mogelijkheden voor een uitsluitingsbeleid voor deze regio;
  • streeft het fonds er naar om een deel van haar beleggingen onder te brengen bij bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van Environment, Social & Governance – aspecten;
  • zal het fonds jaarlijks transparant communiceren over het gevoerde beleid op gebied van Verantwoord Beleggen.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.