Herstelplan

Een pensioenfonds beheert een vermogen dat is bestemd voor de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst moeten worden verstrekt. Als het vermogen gedeeld wordt door de waarde van de toekomstige uitkeringen, dan ontstaat een beeld van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De uitkomst hiervan heet de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds.

Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit. De dekkingsgraad is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook buffers nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. De hoogte van de buffers is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds.

Herstelplan: regels gewijzigd in 2015

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is de financiële positie van PSL niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn (PSL heeft een reservetekort). Ons pensioenfonds heeft daarom in december 2015 een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is kleiner dan onder de oude pensioenregels. Tegelijkertijd wordt het lastiger om de pensioenen te verhogen, want de regels daarvoor zijn strenger geworden.

Geen extra herstelmaatregelen bij ons pensioenfonds

In het herstelplan heeft ons pensioenfonds geen extra herstelmaatregelen (zoals het verlagen van pensioenen) hoeven opnemen. Dit is niet nodig omdat PSL volgens het herstelplan binnen de in dit plan opgenomen hersteltermijn zonder aanvullende maatregelen weer over voldoende buffers zal beschikken.

Hoe nu verder?

Het herstelplan is ter beoordeling voorgelegd aan DNB. DNB heeft ingestemd met het herstelplan, omdat DNB van oordeel is dat het herstelplan concreet en haalbaar is.
We houden u op de hoogte.