Onze organisatie

Toezicht en verantwoording

Let op: per 1-1-2019 is de pensioenregeling van PSL gestopt. De pensioenen zijn overgedragen aan Pensioenfonds Detailhandel.


Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan bestaat uit 5 leden: 1 vertegenwoordiger namens de deelnemers, 3 namens de pensioengerechtigden en 1 vertegenwoordiger namens de werkgevers. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over onder andere:

 • het beloningsbeleid;
 • de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • de interne klachten- en geschillenprocedure;
 • het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • het disfunctioneren van het bestuur na melding hierover door de Raad van Toezicht.

Het verantwoordingsorgaan komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Foto Naam  Namens
 GerrieVanBree_80x120.jpgGerrieVanBree_80x120.jpg Mw. G.D.M. van Bree
Voorzitter
Werkgevers
 JanineVVelde_80x120.jpg (1) Mw. A.J.W. van der Velden
 Actieve deelnemers
Hoogenbosch_80x120.jpg Dhr. J.L.B. Hoogenbosch Pensioengerechtigden

 

Dhr. W.J.P. Mutsaers Pensioengerechtigden
Hoefnagels_80x120.jpg

Dhr. F.H.M. Hoefnagels

Pensioengerechtigden

Gerrie van Bree heeft een interview gegeven in de Pensioenkrant van november 2017. Maak nader kennis met het VO en lees haar verhaal hier

Raad van Toezicht

Voor het intern toezicht heeft het bestuur een Raad van Toezicht. Intern toezicht is onderdeel van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden die door het bestuur zijn benoemd en verzorgt doorlopend het interne toezicht.

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op:

 • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
 • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging.

Ook staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde en heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.

De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en rapporteert hierover in het jaarverslag.

Samenstelling

De Raad van Toezicht van PSL bestaat uit 3 onafhankelijke leden:  

Mw. mr. M.J.M. Hendriks (voorzitter)
Dhr. drs. A.C. Tromp
Vacature

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

 • de geschiktheid van onze bestuursleden
 • de financiële soliditeit van ons fonds
 • het integriteitsbeleid
 • het risicomanagement
 • het uitbestedingsbeleid
 • of het fonds zich aan de wettelijke bepalingen houdt ten aanzien van de pensioenregeling

Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken met betrekking tot hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

      Uitvoering       Controle       Advies       Toezicht en verantwoording